ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА „СИВ“ ЕООД ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВАРЯНЕ НА ИСКАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ИМ КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ


1. Физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват от „СИВ“ ЕООД упражняват правата си на субекти на лични данни като подават писмено заявление до „СИВ“ ЕООД, в това число и по електронен път лично или чрез упълномощено лице.

1.1. Подаването на заявление е безплатно.

2. Заявлението съдържа име на лицето и други данни, които го идентифицират – описание на искането, подпис, дата и адрес на кореспонденцията; пълномощно – когато заявлението се подава от упълномощено лице. Заявлението се завежда в общия входящ регистър на администратора.

3. Когато се упражнява правото на достъп до данните на лицето, достъпът се осигурява в предпочетената от лицето формата като:

  • - устна справка;
  • - писмена справка;
  • - преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова;
  • - предоставяне на копие от исканата информация.

4. Представляващият администратора разглежда подаденото заявление. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаване на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за осъществяване на искането с оглед възможни затруднения в дейността на администратора. Решението се съобщава писмено на заявителя лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка. Когато искането не може да бъде изпълнено на определено правно основание, на заявителя се отказва с мотивирано решение. Отказът може се обжалва от лицето пред посочения в писмото орган и срок.

08.01.2021 г. УТВЪРДИЛ: И.Вълканов 
                                                 /управител/