ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН „COOQUETTE”

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Oбщи условия са предназначени да регулират отношенията относно условията на ползване на онлайн магазина „COOQUETTE”, website: www.cooquette.com и сключването на договор за покупко-продажба от разстояние между „COOQUETTE”, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ и клиент, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ.

(2) За всички поръчки, които са направени чрез онлайн магазин „COOQUETTE” ще се прилагат настоящите Общи условия, изключително и само във варианта, действащ към момента на поръчката. Преди завършване на поръчката КУПУВАЧЪТ приема настоящите Общи условия.

(3) Отклонения от Общите условия не се допускат, освен при изрично писмено съгласие от наша страна.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 2 (1) „СИВ“ЕООД, ЕИК BG160136080, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Братаница“ № 12, представлявано от Управителя Илиян Димитров Вълканов, данни за контакт: тел.: 0876700999, E-mail: shop@cooquette.com, администрира електронен магазин „COOQUETTE”, под формата на сайта https://www.cooquette.com/ „СИВ“ЕООД  управлява и физически магазин находящ се в гр. Несебър, ул. „Месамбрия“ №5.

(2) На основание чл. 96 /задължителна регистрация/ или чл. 100 /доброволна регистрация/ от Закона за данък върху добавената стойност „СИВ“ЕООД е регистрирано по ДДС юридическо лице със следния номер: BG160136080

Чл. 3 Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, E-mail: kzld@cpdp.bg, интернет страница: https://www.cpdp.bg/

(2) Комисия за защита на потребителите, с адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02/93 305 65, E-mail: info@kzp.bg, интернет страница: https://kzp.bg/

III. ДЕФИНИЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН „COOQUETTE”

Чл. 4 По смисъла на Общите условия за ползване на онлайн магазина „COOQUETTE”:

1. Потребител /Купувач по смисъла на настоящите Общи условия/ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор за покупко-продажба от разстояние с търговско дружество „СИВ“ЕООД  действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

2. Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за покупко-продажба продава потребителски стоки.

Продавач по смисъла на настоящите Общи условия е  „СИВ“ЕООД , ЕИК BG160136080, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братаница“ № 12, представлявано от Управителя Илиян Димитров Вълканов

3. Стока е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

3.1. Стоки, изработени по поръчка на Потребителя са стоки , които не са изработени предварително, а са изработени въз основа на индивидуален избор или решение на Потребителя.

4. Услуга е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

5. Акаунт е раздел от онлайн магазин „COOQUETTE”, формиран от имейл, адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на направените поръчки в онлайн магазин „COOQUETTE”. Потребителят е отговорен за верността, пълнотата и актуалността на цялата информация, въведена в Акаунта.

6. Количка е секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя стоки, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап от онлайн магазина.

7. Поръчка е електронен документ, представляващ комуникационна форма между „СИВ“ЕООД  и КЛИЕНТА, чрез който КЛИЕНТЪТ заявява на „СИВ“ЕООД  намерението си да закупи избраните стоки от онлайн магазина.

8. Договор за покупко-продажба /договор за покупко-продажба от разстояние/ е договор, по силата на който търговското дружество „СИВ“ЕООД  прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на Потребителя, а Потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ

Чл. 5 (1) Онлайн магазина „COOQUETTE” предлага следните асортимент от стоки:

1. Дамски и мъжки якета от естествена кожа, произведени в Турция.

2. Дамски чанти и раници от естествена и изкуствена кожа, произведени в България и Италия.

2.1 Мъжки чанти от естествена и изкуствена кожа, произведени в България и Италия.

3. Дамски и мъжки портфейли от естествена кожа, произведени в България.

4. Дамски и мъжки ръкавици от естествена кожа, произведени в България.

(2) Стоките, предлагани в онлайн магазин „COOQUETTE”, са представени на интернет страницата под формата на цифрови снимки на реално съществуващите стоки. Малките отклонения между представените снимки и реалността не представляват фабричен дефект в поръчаните стоки.

(3) В онлайн магазина се посочват:

1. Основните характеристики на стоките или услугите съобразно използваното средство за комуникация, естеството на стоките и улугите, включително и информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване и поддръжка;

2. Продажната цена представлява крайна цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

Търговецът предварително поставя или обазначава на видно място в непосредствена близост до стоката нейната продажна цена.

При направена поръчка към продажната цена за стока или услуга се добавят и всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, ще бъде посочено обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от Потребителя;

3.Наличност на стоката или услугата;

4.Условията за плащане, срокове за изпълнение на поръчката, доставка на поръчката и предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби и оплаквания;

(4) Информацията по ал. 3 се предоставя на български език.

(5) Продавачът е длъжен да определи специално обозначени места, и предварително да информира по подходящ начин Потребителите, когато предлага намаление на цените на стоки.

Чл. 6 (1) Търговецът предлага на Потребителите стоки с етикети на български език или и на български език, с изключение на случаите, когато информацията може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за Потребителите , или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.

(2) Етикетът съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването ѝ и, ако е необходимо, указания за употреба.

(3) Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща.

(4) Търговецът няма право да отстранява или да променя етикета, маркировката или друга информация, дадена от производителя или вносителя, ако с това свое действие ще подведе Потребителите.

(5) При предлагането на стоки освен етикети могат да се използват и други средства за информиране на Потребителите , които да поясняват и допълват данните от етикета.

Чл. 7 (1) Стоките, пакетирани или опаковани предварително, трябва да съдържат информация за тяхното количество, която да бъде означена върху опаковката,

(2) Производителят или лицето, пакетирало или опаковало стоката, носи отговорност за означаването на количеството, а когато стоката е от внос - за предоставянето на тази информация отговаря вносителят.

(3) Когато количеството на стоката, пакетирана или опакована предварително, не е означено от лицето, пакетирало или опаковало стоката, Продавачът е длъжен да означи количеството върху стоката, върху опаковката.

Чл. 8 Стоките, чиято употреба изисква наличието на технически познания, стоките, съдържащи опасни вещества, или стоките, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност, са придружени от указания за тяхната употреба, изготвени от производителя.

Чл. 9 Търговецът е длъжен да издава документ за извършената продажба, който да съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Чл. 10 (1) С цел извършване на поръчка Потребителят следва да извърши регистрация и да създаде Акаунт с избрана от него парола за отдалечен достъп в онлайн магазин „COOQUETTE”.

(2) С попълване на данните си във формата за регистрация и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Потвърждаването на извършената от Потребителя регистрация се извършва от администратора на онлайн магазина веднага, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес.

(4) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. Потребителят се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си при промяната им.

Чл. 11 (1) Потребителят има право да използва онлайн магазин „COOQUETTE” добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на онлайн магазин „COOQUETTE”, Потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването на онлайн магазин „COOQUETTE” на другите Потребители.

(3) Потребителят се задължава да не използва онлайн магазин „COOQUETTE” в противоречие с настоящите Общи условия и да не допуска нарушение на приложимото законодателство.

Чл. 12 (1) Представянето на стоките в онлайн магазин „COOQUETTE” не представлява предложение от страна на търговското дружество „СИВ“ЕООД  за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.

(2) Представянето на стоките в онлайн магазин „COOQUETTE” представлява единствено и само „покана за покупка" под формата на търговско съобщение, което посочва по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на търговско съобщение, характеристиките на стоката или услугата и тяхната цена и което дава възможност на Потребителя да направи покупка.

(3) Потребителят заявява желанието си да поръча и купи стока чрез онлайн магазин „COOQUETTE” като направи поръчка по електронен път/телефон и която съответно се регистрира от самия него или от служител от негово име в системата на онлайн магазина.

(4) С изпращането на формуляр за поръчка, Потребителят подава обвързваща оферта за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с търговското дружество„СИВ“ЕООД, собственик на онлайн магазин „COOQUETTE”.

Чл. 13 (1) Потребителят се задължава след направена поръчка в онлайн магазин „COOQUETTE” да я потвърди на телефонен номер: 0876700999 в рамките на работния ден, а именно от 09:00 часа до 17:00 часа.

(2) В случай, че поръчката е регистрирана в системата на онлайн магазин „COOQUETTE” след 17:00 часа, Потребителят се задължава да я потвърди на телефонен номер: 0876700999 на следващия работен ден в рамките на работното време, а именно от 09:00 часа до 17:00 часа.

Чл. 14 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Потребителя и търговското дружество „СИВ“ЕООД, собственик на онлайн магазин „COOQUETTE”, се сключва само след изрично потвърждение от страна на Потребителя, съгласно чл. 13 от настоящите Общи условия.

(2) Търговското дружество „СИВ“ЕООД, собственик на онлайн магазин „COOQUETTE”, си запазва правото да откаже сключването на договор за покупко-продажба от разстояние при основателно съмнение, че стоките са поръчани с цел препродажба в търговската мрежа.

Чл. 15 (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на Потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

(2) Когато Потребителя е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху Потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда Потребителя може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

Чл. 16 (1) Потребителят има право да се откаже от договора за покупко-продажба с търговско дружество „СИВ“ЕООД без да дължи обезщетение, неустойка или други различни от транспортните разходи в рамките на 14 дневен срок, в следните случаи:

  • 1. сключване на договора - при договор за услуги;
  • 2. приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя - при договор за покупко-продажба от разстояние, или:
  • а) когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приемане на последната стока;
  • б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приемане на последната партида или част;
  • в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приемане на първата стока;

(2) Потребител, който желае да упражни правото си на отказ от сключения договор, е длъжен да уведоми за това търговеца на хартиен или на друг траен носител преди изтичане на срока по чл. 14, ал. 3. Потребителят може да използва и стандартния формуляр съгласно Приложение № 6 от Закон за защита на потребителите за улесняване упражняване правото на отказ по чл. 14, ал. 3, качен на интернет страницата на онлайн магазин „COOQUETTE”.

(3) При упражняване правото на отказ от Потребителя се дължат транспортните разходите за връщане на вече получена стока или транспортните разходи се заплаща от Потребителя при изпращане на стоката чрез куриерска фирма в случай.

Ако естеството на стоките не позволява връщане по обичаен начин от Потребителя, връщането на стоката се извършва от търговеца и е за негова сметка.

(4) Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(5) Упражняването на правото на отказ на Потребителя от сключения договор прекратява правата и задълженията на страните по договора, като потребителят не дължи разноски и заплащане на услуги, предоставени му преди отказа.

(6) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без Потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 15, ал. 3 от настоящите Общи условия.

(Чл. 17 (1)( Когато (Потребителят( е упражнил правото си на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, търговецът възстановява всички суми, получени от (Потребителя( без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на (Потребителя( да се откаже от договора съгласно чл. 15.

(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

Чл. 18 Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закон за защита на потребителите правото на отказ на Потребителя от договора за покупко-продажба от разстояние не се прилагат за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Чл. 19 (1) „СИВ“ЕООД, в качеството си на собственик на онлайн магазин „COOQUETTE” предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) „СИВ“ЕООД, в качеството си на собственик на онлайн магазин „COOQUETTE” приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, а Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни.

(3) Потребителят се съгласява, че „СИВ“ЕООД, в качеството си на собственик на онлайн магазин „COOQUETTE” има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

(4) Личните данни, които „СИВ“ЕООД обработва, в качеството си на собственик на онлайн магазин „COOQUETTE”, са трите имена на потребителя, адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане.

VI. ЦЕНА НА СТОКИТЕ

Чл. 20 (1) Цените в онлайн магазин „COOQUETTE” са посочени в българки лева и включват всички данъци и такси или когато поради естеството на стоките или услугите цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници - начина на нейното изчисляване.

(2) В крайната цена на стоките или услугите се включват всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от Потребителя.

(3) Цената на стоките се заплаща след направена и потвърдена от страна на Потребителя поръчка чрез наложен платеж при доставка на стоката.

VII. ДОСТАВКА НА СТОКАТА

Чл. 21 (1)  Стоките са готови за изпращане най-късно в рамките на един работен ден след направената поръчка. Доставката на стоките се извършват чрез куриерски фирми „Спийди“ или „Еконт“ до посочен от Потребителя адрес или офис на куриер.

(2) Купувачът има опция да избере стандартна или бърза доставка в страна и чужбина.

Стандартната доставка на стоки в страна се извършва в рамките на 5 дни.

Бързата доставка на стоки в страната се извършва на следващия работен ден, в случай че поръчката е направена до 16:30 часа в предходния ден. Ако поръчката е направена след 16:30 часа доставката на стоките ще бъде извършена на по следващия работен ден.

(3) Доставката на стоката се заплаща от Потребителя, като сумата се калкулира към направената поръчка.

Цената на стандартна доставката е в размер на 0.00 лева за куриерска фирма „Спийди“ и 3.00 лева за куриерска фирма „Еконт“.

(4) При направена поръчка на различни стоки на стойност над 100.00 лева /сто лева/ доставката е за сметка на Продавача.

Чл. 22 (1) При доставката на стоките Потребителят има право на преглед и тест на поръчаните стоки.

(2) При извършена поръчка на стока извън стандартната номерация и/или съобразно лични предпочитания се прилага чл. 18 от настоящите Общи условия, като Потребителят няма право да се откаже от поръчката и стоката не подлежи на връщане, освен ако видимо стоката има фабричен дефект.

VIII. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Чл. 23 Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 24 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на Потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 25 (1) Потребителят има право да върне получената стока и в случай че при доставката и извършения тест и преглед е констатирал фабричен дефект, като транспортните разходи са за сметка на Продавача.

(2) Стоката е дефектна, когато не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба, като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани със:

  • 1. представянето на стоката по отношение на следните елементи: качество, количество, наименование, вид, състав, произход, трайност, отличителни черти, обичайна и възможна употреба на стоката, рекламата на стоката и предоставената информация за нея
  • 2. момента на пускане на стоката в обращение.

(3) Стоката не се смята за дефектна поради единствената причина, че впоследствие е пусната в обращение друга стока с по-добри показатели.

(4) При грешно определен размер от страна на Потребителя, той има право да замени стоката, като цената за доставките се поема изцяло от него.

Чл. 26 При несъответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба /договор за покупко-продажба от разстояние/ Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Чл. 27 (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

((3)( След изтичането на срока по ал. 2 (Потребителят( има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 28 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на направената от него рекламация, той има право на избор между една от следните възможности:

  • 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29 (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „СИВ“ЕООД, в качеството си на собственик на онлайн магазин „COOQUETTE”, за което той ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани потребители на услугата.

(2) „СИВ“ЕООД, в качеството си на собственик на онлайн магазин „COOQUETTE” и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Потребителят след изричното му уведомяване и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на „СИВ“ЕООД, в качеството си на собственик на онлайн магазин „COOQUETTE”, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията за използване на онлайн магазин „COOQUETTE”. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.