ДОСТАВКА НА СТОКАТА

 (1)  Стоките са готови за изпращане най-късно в рамките на един работен ден след направената поръчка. Доставката на стоките се извършват чрез куриерски фирми „Спийди“ или „Еконт“ до посочен от Потребителя адрес или офис на куриер.

(2) Купувачът има опция да избере стандартна или бърза доставка в страна и чужбина.

Стандартната доставка на стоки в страна се извършва в рамките на 5 дни.

Бързата доставка на стоки в страната се извършва на следващия работен ден, в случай че поръчката е направена до 16:30 часа в предходния ден. Ако поръчката е направена след 16:30 часа доставката на стоките ще бъде извършена на по следващия работен ден.

(3) Доставката на стоката се заплаща от Потребителя, като сумата се калкулира към направената поръчка.

Цената на стандартна доставката е в размер на 0.00 лева за куриерска фирма „Спийди“ и 3.00 лева за куриерска фирма „Еконт“.

(4) При направена поръчка на различни стоки на стойност над 100.00 лева /сто лева/ доставката е за сметка на Продавача.

(5) При доставката на стоките Потребителят има право на преглед и тест на поръчаните стоки.

(6) При извършена поръчка на стока извън стандартната номерация и/или съобразно лични предпочитания се прилага чл. 18 от настоящите Общи условия, като Потребителят няма право да се откаже от поръчката и стоката не подлежи на връщане, освен ако видимо стоката има фабричен дефект.

 ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

 Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на Потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

(3) Потребителят има право да върне получената стока и в случай че при доставката и извършения тест и преглед е констатирал фабричен дефект, като транспортните разходи са за сметка на Продавача.

(4) Стоката е дефектна, когато не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба, като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани със:

  • 1. представянето на стоката по отношение на следните елементи: качество, количество, наименование, вид, състав, произход, трайност, отличителни черти, обичайна и възможна употреба на стоката, рекламата на стоката и предоставената информация за нея
  • 2. момента на пускане на стоката в обращение.

(5) Стоката не се смята за дефектна поради единствената причина, че впоследствие е пусната в обращение друга стока с по-добри показатели.

(6) При грешно определен размер от страна на Потребителя, той има право да замени стоката, като цената за доставките се поема изцяло от него.

 При несъответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба /договор за покупко-продажба от разстояние/ Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(7) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора.

(8) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(9)( След изтичането на срока по ал. 2 (Потребителят( има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от Закона за защита на потребителите.

(10) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(11) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

(12) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на направената от него рекламация, той има право на избор между една от следните възможности:

  • 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • 2. намаляване на цената.

(13) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

(14) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(15) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.