ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН „COOQUETTE”


Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас. Поради тази причина бихме искали да Ви информираме относно личните данни, които събираме по време на Вашето посещение на онлайн магазин „COOQUETTE” и целите, за които се използват.

1. Лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г. /Регламента/ и Закона за защита на личните данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

1.1. „СИВ“ ЕООД, ЕИК BG160136080, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул. Братаница 12, представлявано от Управителя Илиян Димитров Вълканов администрира онлайн магазин „COOQUETTE”. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни от „СИВ“ ЕООД е Илиян Димитров Вълканов и счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват за основен приоритет.

2. „СИВ“ ЕООД обработва лични данни с цел предоставяне услуги и стоки на лица, чиито данни се обработват, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга или стока.

Предоставянето на личните данни е доброволно.

2.1. „СИВ“ ЕООД събира личните данни директно от потребителя. Потребителят има възможност сам да реши какъв вид и обем от информация да предостави. При създаване на акаунт в онлайн магазин „COOQUETTE”, потребителят ни предоставя електронна поща, собствено, бащино и фамилно име. Предоставените лични данни при създаване на акаунт могат да бъдат променяни от потребителя по всяко време.

Потребителят по свое усмотрение може да добави адрес, телефон и дата на раждане. При направена поръчка потребителят предоставя следната информация: собствено, бащино и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, телефонен номер.

Предоставените данни с цел изпълнение на поръчка, създадена от потребителя, се съхраняват за срок от 6 месеца. След изтичане на срока те се изтриват.

2.2. При посещение на онлайн магазин „COOQUETTE” с чисто информационна цел, т.е. когато не се регистрирате или не прехвърлите друга информация към нас, ние събираме само личните данни, които вашият браузър предава на нашия сървър. По време на сесията IP адресът на потребителя се съхранява с цел гарантиране функционирането на уебсайта на онлайн магазин „COOQUETTE” и осигуряване защитата на нашата система. След приключване на сесията от потребителя, събраната информация веднага се изтрива.

2.3. „СИВ“ ЕООД обработва лични данни само за изпълнение на договорните си задължения или за запазване на нашите законни интереси. Нашите законни интереси са изпълнението на нашата бизнес цели.

Правно основание за обработка на личните данни е чл. 6, параграф 1, изречение 1 б. Б от Регламента. Това се отнася и за операции по обработка, които са необходими за сключването на договор за покупко-продажба от разстояние и изпълнение на поръчка.

2.4. Личната информация, която лицата предоставят на „СИВ“ ЕООД при подаване на искане за предоставяне на стока или услуга, се използва единствено и само с цел сключване на договор за покупко-продажба от разстояние и изпращане на поръчаните стоки чрез куриерска служба. Данните могат да бъдат използвани от „СИВ“ ЕООД  в случай, че е необходимо да се свърже поради допълнителни уточнения относно направената поръчка с лицето, предоставило данните и отправило предложение за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.

3. Лицата, чиито лични данни се обработват от „СИВ“ ЕООД, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от „СИВ“ ЕООД, както и да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на предоставената стока или услуга на тел. 0876700999 или на shop@cooquette.com

4. С цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване предоставените лични данни, „СИВ“ ЕООД използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България и Регламента.

4.1. „СИВ“ ЕООД препраща личните данни на трети страни единствено и само с оглед на нашите бизнес партньори /доставчици на услуги/ за изпълнението на бизнес целите ни. За изпълнение на нашите бизнес цели използваме типични данни за контакт и адрес на нашите клиенти. Обикновено получаваме личните данни директно от субекта на данните или със съгласието на субекта на данни, а също и в изключителни случаи от трети страни.

5. „СИВ“ ЕООД може да разкрива личните данни на лицата, подали искане за ползване на стока или услуга, само на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения.

В случай че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са попълнени от заявителя в искането за стока или услуга и тези данни са предоставени без съгласието и/или знанието на техния титуляр или по друг незаконосъобразен начин, „СИВ“ ЕООД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това титуляра.

5.1. Не се извършва препращане на лични данни на трети страни, освен ако ние не сме законово задължени да го направим, или предаването на данни е необходимо за изпълнение на договорните отношения или преди това сте дали изрично съгласие за препращане на вашите данни. Външни доставчици на услуги и компании партньори, като например спедиторска компания, отговорна за доставката на стоки, получават вашите данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнението на вашата поръчка. В тези случаи обаче обхватът на предадените данни е ограничен до необходимия минимум. Доколкото нашите доставчици на услуги влизат в контакт с вашите лични данни, ние гарантираме, че разпоредбите на законите за защита на личните данни се спазват по същия начин. 

Моля, спазвайте и известията за защита на данните на отделните доставчици.

6. Личните данни на субекта се заличават /изтриват/, веднага щом целта, за която са били съхранявани, вече е изпълнена или не важи. Съхранението може да се осъществи и ако това се изисква от европейското или национално законодателство. Данните също се заличават /изтриват/, ако изтича законоустановения срок за съхранение, предписан от нормативните актове, освен ако не е необходимо продължаване на съхранението на данните за целите на сключване или изпълнение на договор.

7. С оглед максимална защита на предоставяните лични данни предприехме обширни технически и организационни предпазни мерки, за да бъде избегната случайна или умишлена манипулация, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица до предоставените лични данни. Нашите процедури за сигурност редовно се проверяват и преразглеждат, за да се вземе предвид технологичния напредък.